Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Авдєєв I.Д.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА "ХАРКIВХIМ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01883059
4. Місцезнаходження
Харківська , 61022, Харкiв, Держпром, пiд`їзд 6, поверх 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)733 10 73, (057)705 10 57
6. Електронна поштова адреса
kharkovhim@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти-акцiонери товариства.
2. Товариство не обслуговується за поточним рахунком в iноземнiй валютi.
3. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не вказуються.
4. Iнших цiнних паперiв, крiм простих iменних акцiй, Товариство не випускало.
5. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не змiнювався.
6. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класiфiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продуктiв" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутнi. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не надана- значнi правочини не виникали i не прогнозуються, рiшення не приймалися.
7. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала.
8. Товариство не є фiнансовою установою, тому звiт про корпоративне управлiння не заповнено.
9. Товариство не складає рiчну фiнансову звiтнiсть за Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.
10. Звiт про стан об`єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов`язень за якими забезпечено об`єктами нерухомостi.
11. Iнша iнформацiя, наведена у змiстi рiчного звiту Товариства вiдповiдно до п.п.2 п.1 гл.4 р.III Положення про розкриття iнформацiї, затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 не входить до складу рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА "ХАРКIВХIМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№428096
3. Дата проведення державної реєстрації
01.10.1991
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
1634.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
23.69 Виробництво iнших виробiв iз бетону, гiпсу та цементу
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Альфа-банк" м. Київ
2) МФО банку
300346
3) поточний рахунок
26009018724001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
0
5) МФО банку
0
6) поточний рахунок
0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Авдєєв Iгор Дмитрович, акцiонер АТ
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 18.03.2011р. по теперiшнiй час- Генеральний директор АТ ФIРМИ "ХАРКIВХIМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.03.2017 на 3 роки
9) Опис
Авдєєв Iгор Дмитрович- акцiонер АТ ФIРМИ "ХАРКIВХIМ". Переобрано Генеральним директором на Загальних зборах акцiонерiв 10.03.2017р. термiном на 3 роки.
1.Виконавчим одноосiбним органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор Товариства, який має право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори.
Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства".
2. Змiни у посадовоиу складi Емiтента у звiтному перiодi не вiдбувались.
3. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
4. Стаж керiвної роботи- 17 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв-Генеральний директор.
5. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Посадова особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шамарiна Людмила Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер 1 категорiї фiнансово-бухгалтерського вiддiлу АТ ФIРМИ "ХАРКIВХIМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.08.2007 безстроково
9) Опис
1. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Посадовою iнструкцiєю.
2. Змiна складу посадових осiб: Шамарiну Л.О. звiльнено з посади Головного бухгалтера 18.01.2017р., Власенко К.Є. прийнято на посаду Головного бухгалтера з 19.01.2017р.
3. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не мала.
4. Стаж керiвної роботи- 10 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний бухгалтер.
5. Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займала.
Посадова особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Власенко Карiна Євгенiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер ТОВ "Спарта"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.01.2017 безстроково
9) Опис
1. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Посадовою iнструкцiєю.
2. Шамiрiну Л.О., яка займала посаду Головного бухгалтера, звiльнено 18.01.2017р., Власенко К.Є. призначено на посаду Головного бухгалтера з 19.01.2017 р., звльнено з 31.10.2017р. З 01.11.2017 р. вакантна посада Головного бухгалтера скорочена.
3. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не мала.
4. Стаж керiвної роботи - 2 роки, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 2012-2014 рр. -головний бухгалтер ТОВ "Техностатус", 2015-2016рр. - бухгалтер ТОВ "Спарта".
5.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займала.
Посадова особа не дала своєї згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куриленко Вiктор Михайлович, акцiонер АТ
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1941
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Генерального директора АТ ФIРМИ "ХАРКIВХIМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.03.2017 на 3 роки
9) Опис
Переобрано членом Наглядової ради на загальних зборах акцiонерiв 10.03.2017р. термiном на 3 роки.
1. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства".
2. Змiн у посадовому складi Емiтента у звiтному перiодi не було.
3. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
4. Стаж керiвної роботи- 23 роки, перелiк попереднiх посад, якi особа обiмала протягом останнiх 5 рокiв - Заступник Генерального директора.
5. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Посадова особа не дала своєї згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльченко Алла Олександрiвна, акцiонер АТ
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий директор АТ ФIРМА "ХАРКIВХIМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.03.2017 на 3 роки
9) Опис
Переобрано членом Наглядової ради на загальних зборах акцiонерiв 10.03.2017р. на 3 роки.
1. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства".
2. Змiн у посадовому складi емiтента у звiтному перiодi не було.
3. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
4. Стаж керiвної роботи - 24 роки, перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв- виконавчий директор.
5. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Посадова особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романенко Людмила Миколаївна, акцiонер АТ
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний юрисконсульт АТ ФIРМИ "ХАРКIВХIМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.03.2017 на 3 роки
9) Опис
Переобрано членом Наглядової ради на загальних зборах акцiонерiв 10.03.2017р. термiном на 3 роки.
1. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства".
2. Змiн у посадовому складi Емiтента у звiтному перiодi не було.
3. Непогашеної судимостi за корисливi та осадовi злочини посадова особа не має.
4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - провiдний юрисконсульт.
5. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Посадова особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Верiго Iнна Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний економiст по МТЗ АТ ФIРМИ "ХАРКIВХIМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.03.2017 на 3 роки
9) Опис
Переобрано Ревiзором на Загальних Зборах акцiонерiв 10.03.2017р. термiном на 3 роки.
1. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства".
2. Змiн у посадовому складi Емiтента у звiтному перiодi не було.
3. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - провiдний економiст по МТЗ, керiвник групи маркетингу.
5. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Посадова особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Авдєєв Iгор Дмитрович 3219 19.6941 3219 0 0 0
Головний бухгалтер Шамарiна Людмила Олексiївна 141 0.8627 141 0 0 0
Голова Наглядової ради Куриленко Вiктор Михайлович 10998 67.2867 10998 0 0 0
Член Наглядової ради Iльченко Алла Олександрiвна 67 0.4099 67 0 0 0
Член Наглядової ради Романенко Людмила Миколаївна 322 1.97 322 0 0 0
Ревiзор Верiго Iнна Олександрiвна 27 0.1652 27 0 0 0
Усього 14774 90.3886 14774 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Куриленко Вiктор Михайлович 10998 67.2867 10998 0
Авдєєв Iгор Дмитрович 3219 19.6941 3219 0
Усього

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.03.2017
Кворум зборів** 96.3
Опис Загальна кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах, становить 7 акцiонерiв, якi володiють 14936 акцiями, що становить 91,38% вiд загальної кiлькостi акцiй (загальна кiлькiсть акцiй товариства складає 16345 штук акцiй). Загальнi збори АТ мають кворум- зареєстрованi акцiонери (3), якi є власниками голосуючих акцiй володiють 96,3 % вiд загальної кiлькостi голосуючихакцiй (всьюго голосуючих акцiй- 14830 штук).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв Акцiонерного товариства.
2. Звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi АТ за 2016 рiк.
3. Визначення основних напрямкiв дiяльностi АТ на 2017 рiк.
4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк.
5. Звiт та висновки Ревiзора АТ за 2016 рiк.
6. Затвердження Рiчного звiту та Балансу АТ за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку АТ та прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв.
8. Прийняття рiшення про схвалення вчинених у 2016 роцi значних правочинiв i попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть здiйснюватися АТ протягом 2017 року, ринкова вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв товариства.
За результатами розгляду питань Порядку денного по 1-7 питанням голосували "за" 100% голосiв, що беруть участь у голосуваннi.
По п.8 рiшення не приймалося. Значних правочинiв, якi перевищують 25% вартостi активiв Товариства у 2016 роцi не було i на 2017 рiк не прогнозуються.
Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснювалось з використанням бюлетенiв.
Пiд час пiдготовки зборiв пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення змiн або доповнення Порядку денного до Наглядової Ради не надходило. Таким чином, змiни до Порядку денного не вносились.
Рiшенням Загальних зборiв прибуток направити на виплату дивiдендiв та на поповнення обiгових коштiв.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.09.2010 150/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000086060 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.1 16345 1634.5 100
Опис Товариство не має iнформацiї щодо продажу випущених ним цiнних паперiв на бiржi та органiзованих позабiржевих ринках, а також не має намiрiв щодо подання заяв до допуску на бiржi. Фактiв лiстiнгу-делiстiнгу у звiтному перiодi не було. Додаткової емiсiї не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 730.3 788.90 0 0 730.3 788.9
будівлі та споруди 619.5 691.3 0 0 619.5 691.3
машини та обладнання 12.9 8.1 0 0 12.9 8.1
транспортні засоби 33.9 32.2 0 0 33.9 32.2
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 64.0 57.3 0 0 64.0 57.3
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 730.3 788.9 0 0 730.3 788.9
Опис АТ володiє власними основними засобами - будiвлями складського та адмiнiстративного призначення, транспортними засобами, обладнанням та iншим.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2017 року - 2030,9 тис.грн, на кiнець року - 2131,2 тис. грн.
Знос основних засобiв на початок року- 1300,6 тис.грн., на кiнець року - 1342,3 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 63%. Ступiнь використання- 82%.
Термiни користування основними засобами (за основними групами) - з 1952 року по 2017 рiк.
Усi основнi засоби використовуються за призначенням.
Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2821.9 2801.7
Статутний капітал (тис. грн.) 1.6 1.6
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1.6 1.6
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485.
Висновок Вартiсть чистих активiв АТ значно бiльше розмiру статутного капiталу, що свiдчить про вiдповiднiсть вимогам Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 91.9 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 62.3 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 154.2 X X
Опис: Облiк зобов`язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов`язання".
Довгостроковi зобов`язання станом на 31.12.2017р. вiдсутнi.
Фiнансовi допомоги на зворотнiй основi не надавали i не отримували.
Зобов`язання за цiнними паперами та кредитами банкiв вiдсутнi.
Кредиторська заборгованiсть складає 154,2 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 22,1 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть є поточною зi строком виникнення до одного року.
Доходи майбутiх перiодiв станом на 31.12.2016р. вiдсутнi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
18.01.2017 19.01.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.04.2017 05.04.2017 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
31.10.2017 01.11.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "Тест-Аудит" приватне пiдприємство
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22698202
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв. 108
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0416 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0681
26.01.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Не змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на економiчну ситуацiю в Українi, яка впливала та може впливати на дiяльнiсть товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан товариства i мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.
Номер та дата договору на проведення аудиту 1078
19.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.02.2018
28.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 28.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування) Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): нi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) нi


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 9

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) нi
Інші (запишіть) нi


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) нi

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонеру акцiй (бiльше 10%, до 2%, до 0.5%) X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) нi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): нi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) нi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) нi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Згiдно з положеннями про ревiзора

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом рокуФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА "ХАРКIВХIМ" за ЄДРПОУ 01883059
Територія за КОАТУУ 6310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.75
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон ПIД`ЇЗД 6, ПОВЕРХ 1, ДЕРЖПРОМ, М.ХАРКIВ, ХАРКIВСЬКА ОБЛ., 61022

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1.8 0
Основні засоби: 1010 730.3 788.9
- первісна вартість 1011 2030.9 2131.2
- знос 1012 ( 1300.6 ) ( 1342.3 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 732.1 788.9
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1844.4 1740.0
- у тому числі готова продукція 1103 1778.2 1654.4
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 170.5 391.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 5.2
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 114.5 16.0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 48.8 15.3
Витрати майбутніх періодів 1170 4.7 6.4
Інші оборотні активи 1190 15.3 12.5
Усього за розділом II 1195 2198.2 2187.2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 3.5 0
Баланс 1300 2933.8 2976.1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.6 1.6
Додатковий капітал 1410 1211.8 1211.8
Резервний капітал 1415 1096.5 1096.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 491.8 512.0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 2801.7 2821.9
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 10.9 30.9
розрахунками з бюджетом 1620 68.0 91.9
у тому числі з податку на прибуток 1621 17.0 20.6
- зі страхування 1625 0.1 0
- з оплати праці 1630 1.2 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 51.9 31.4
Усього за розділом IІІ 1695 132.1 154.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2933.8 2976.1

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11074.9 9126.2
Інші операційні доходи 2120 293.7 255.9
Інші доходи 2240 0.8 0.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 11369.4 9382.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 8797.2 ) ( 7047.8 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2457.8 ) ( 2240.0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 11255.0 ) ( 9287.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 114.4 94.6
Податок на прибуток 2300 ( 20.6 ) ( 17.0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 93.8 77.6


Примітки до балансу Облiкова полiтика АТ ФIРМА "ХАРКIВХIМ" регламентується чинним законодавством України та Наказом по АТ ФIРМА "ХАРКIВХIМ" "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 30.12.2015р. №46.
Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики. До форми №1 протягом року коригувань та змiн не вносилось. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО №7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонт основних засобiв, iнвентарiзацiю.
Iндексацiї основних засобiв у 2017 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства та НСБО №7 "Основнi засоби" по кожному об`єкту.
Методи визначення зносу, вибранi у товариствi, протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Довгостроковi бiологiчнi активи станом на 31.12.2017р. вiдсутнi.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017р. вiдсутнi.
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2017р. вiдсутнi.
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу, та iншому вибуттi виконувались на основi методу ФIФО- за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили до товариства (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.
Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої у АТ ФIРМА "ХАРКIВХIМ" облiкової полiтики. Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2017 роцi не проводилася. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Статутний капiтал становить 1 634,50 (одна тисяча шiстсот тридцять чотири) грн. 50 коп., який протягом звiтного перiоду не змiнився i розподiлений на 16345 (шiстнадцять тисяч триста сорок п`ять) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю за одну просту iменну акцiю 0,1 грн.
Статутний капiтал сплачений у сумi 1634,50 (Одна тисяча шiстсот тридцять чотири) грн. 50 коп., тобто 100%.
У АТ ФIРМА "ХАРКIВХIМ" додатковий капiтал складає 1211,8 тис.гр.
Резервний капiтал складає 1096,5 тис.грн., який протягом звiтного перiоду не змiнився.
Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 512,0 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу АТ ФIРМА "ХАРКIВХIМ" становить 2821,9 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 20,2 тис. грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв:
-забезпечення витрат персоналу вiдсутнє;
-iншi забезпечення вiдсутнi;
-цiльове фiнансування вiдсутнє.
Зобов`язання:
Облiк зобов`язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО №11 "Зобов`язання". Довгостроковi зобов`язання станом на 31.12.2017р. вiдсутнi.
Поточнi зобов`язання:
-кредиторська заборгованiсть складає 154,2 тис.грн.
-доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017р. вiдсутнi.
Примітки до звіту про фінансові результати Фiнансова звiтнiсть АТ ФIРМА "ХАРКIВХIМ" складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV з урахуванням внесених до нього змiн та згадно з затвердженими Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв i процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог НСБО №9 "Запаси".
До форми №2-м протягом року коригувань та змiн не вносилось.
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) складає 11074,9 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи - 293,7 тис. грн.
Iншi доходи - 0,8 тис.грн.
Разом доходи склали - 11369,4 тис.грн.
Разом витрати склали - 11255,0 тис.грн.,
а саме:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 8797,2 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати - 2457,8 тис. грн.
Податок на прибуток - 20,6 тис. грн.
Чистий прибуток за звiтний 2017 рiк становить 93,8 тис.грн.
Керівник Авдєєв Iгор Дмитрович
Головний бухгалтер Велика Наталя Григорiвна